Vedtægter for Korsør Frømandsklub

§1. Navn og hjemsted.

Klubben, hvis navn er Korsør Frømandsklub, er stiftet d. 1. februar 1965. Dens hjemsted er i Korsør.

§2. Formål.

Klubbens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under dennes udøvelse, inden for alle former for dykning. Klubben skal støtte undervandsaktiviteter af kulturel og videnskabelig art.

§3. Medlemskab af specialforbund.

Klubben er optaget i Dansk Sportsdykker Forbund.

§4. Medlemsforhold.

 1. Som aktivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der dyrker undervandssport og er fyldt 15 år
 2. Som aktivt juniormedlem kan bestyrelsen optage enhver der dyrker undervandssport og er i alderen 8 til det fyldte 15 år. Optagelse af umyndige som medlemmer kræver samtykke fra forældre/værge.
 3. Som passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver der ikke aktivt dyrker undervandssport i klubben.
 4. Alle medlemmer kan indstille et medlem til æresmedlem, der gennem en årrække har udvist klubben eller sporten særlig interesse. Udnævnelsen kan ske af en enstemmig bestyrelse eller på en generalforsamling til kontingent frit æresmedlem, med samme rettigheder som aktive senior medlemmer.
 5. Bestyrelsen kan fritage kontingent for medlemmer et år ad gangen, som varetager særlige pligter til varetagelse af klubbens drift og aktiviteter.
 6. Ved flaskedykning kræves et gyldigt certifikat fra en internationalt anerkendt dykkerorganisation. Der kræves at medlemmet dykker ud fra de retningslinjer det enkelte certifikat foreskriver.

§5. Kontingent.

 1. Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves for medlemmer hel årligt forud.
 2. Kontingent til DSF opkræves forud årligt sammen med medlemskontingent.
 3. Bestyrelsen kan fastsætte et gebyr i forbindelse med udsendelse af rykkerskrivelse.

§6. Udmeldelse – Eksklusion.

 1. For gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel, der gives ikke kontingent refusion for indeværende år.
 2. Når et medlem er i kontingentrestance udover 1 måned, kan bestyrelsen med mindst 1 uges varsel ekskludere vedkommende. Ingen der er udelukket pga. kontingentrestance kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben samt nyt indmeldelsesgebyr.
 3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver enstemmighed.
 4. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han/hun kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. En evt. anke har dog ikke opsættende virkning.
 5. Et medlem kan ekskluderes efter skriftlig forslag fra mindst 10 medlemmer og vedtages på generalforsamlingen. I alle tilfælde hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes. Ligesom han/hun har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
 6. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter. (jf. § 16).
 7. Et medlem, der er ekskluderet kan kun optages som medlem ved en flertals beslutning på generalforsamlingen.

§7. Ordinær generalforsamling.

 1. Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i sidste kvartal, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved meddelelse til medlemmerne via de elektroniske medier, dog som minimum som e-mail til medlemmerne ud fra kassererens adresseliste. Det er medlemmernes eget ansvar at oplyse bestyrelsen om gyldig e-mail adresse.
 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 4. Stemmeberettiget er alle aktive medlemmer over 15 år og som ikke er i kontingentrestance.
 5. Medlemmer er tidligst valgbare som aktive seniormedlemmer og et år efter indmeldelse, og når de er over 18 år.
 6. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§8. Dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

(a) Formandens beretning.

 1. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år og budget for det kommende år. Begge dele til godkendelse.
 2. Fastsættelse af kontingent.
 3. Fremlæggelse og behandling af indkomne forslag.
 4. Valg af bestyrelse.
 5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 6. Valg af 1 regnskabskontrollant og 1 regnskabskontrollantsuppleant.
 7. Valg af medlemmer til at varetage ansvarsområderne og klubhusbestyrer.
 8. Eventuelt.

§9. Generalforsamlingens ledelse.

 1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent til at lede forhandlingerne. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
 2. Alle generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, jf. §16 og §17 stk. 2.
 3. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemning og valg foregå skriftligt på begæring af mindst ét stemmeberettiget medlem.
 4. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.
 5. Vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold nærværende vedtægter.

§10. Ekstraordinær generalforsamling.

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af mindst 3/5 af bestyrelsen.
 2. Ligeledes skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om emne, der ønskes behandlet.
 3. Ekstraordinære generalforsamling, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved meddelelse til medlemmerne via de elektroniske medier, dog som minimum som e-mail til medlemmerne ud fra kassererens adresseliste. Det er medlemmernes eget ansvar at oplyse bestyrelsen om gyldig e-mail adresse.

§11. Bestyrelse – valg.

 1. Bestyrelsen, som er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold, består af 5 medlemmer. Nemlig en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og et bestyrelsesmedlem.
 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Samtidigt vælges for 1 år ad gangen 2 suppleanter til bestyrelsen.

På lige årstal vælges: Formand og to bestyrelsesmedlemmer.

På ulige årstal vælges: Bestyrelsesmedlem og kasserer.

 1. Genvalg kan finde sted.
 2. Det påhviler bestyrelsen at holde DSF underrettet om til- og afgang af medlemmer, samt ændringer i bestyrelsens sammensætning.
 3. Ingen arrangementer må foretages i klubbens navn uden godkendelse af bestyrelsen, og har været tilbudt klubbens medlemmer på elektroniske medier eller ved opslag i klubhuset.
 4. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til repræsentative forsamlinger i DSF., m.fl.
 5. Bestyrelsen udarbejder regler for benyttelse af klubhus og klubudstyr. Herunder både og motorer m.m.
 6. Bestyrelsen kan vælge materialforvalter(e) til at forestå drift og vedligeholdelse af klubudstyr.
 7. I tilfælde hvor bestyrelsen skønner det nødvendigt, kan den give tilskud til aktive medlemmers deltagelse i kurser, møder m.m.
 8. Bestyrelsen kan kræve beskadiget eller ødelagt materiel erstattet af den eller de medlemmer, der har forårsaget skade på det af klubben tilhørende materiel.
 9. Ønsker et medlem en sag forelagt DSF, retter vedkommende henvendelse til bestyrelsen, der såfremt sagen ikke kan afgøres lokalt, sender den videre til DSF med angivelse af, hvad der måtte være sket i sagen.
 10. Bestyrelsen kan indføre stop for tilgang af nye medlemmer til henholdsvis ungdomsafdelingen og seniorafdelingen. F.eks. såfremt pladsforhold og/eller instruktør-kapacitet ikke er tilstrækkelige. Der skal i givet omfang oprettes venteliste.
 11. Bestyrelsen kan fastsætte en vedligeholdelsesafgift for benyttelse af klubbens faciliteter og udstyr.
 12. Bestyrelsen kan i begrænset omfang tillade andre aktiviteter end dykning.

§12. Ansvarsområder.

Bestyrelsen kan nedsætte ansvarsområder efter behov. Personer der varetager ansvarsområder kan vælges på den ordinære generalforsamling eller udpeges af bestyrelsen.

§13. Konstituering – Tegningsret.

 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv på nær formand og kasserer senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde.
 2. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden.
 3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er tilstede jf. §6 stk. 3.
 4. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans/hendes sted.
 5. Der afholdes mindst et bestyrelsesmøde pr. kvartal, og der føres referat over bestyrelsens handlinger og beslutninger, referatet er tilgængeligt i klubben for klubbens medlemmer.
 6. Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves formand eller kassererens godkendelse. Alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes i klubbens navn af et bestyrelsen udpeget bestyrelses medlem.

§14. Regnskab.

Bestyrelsen skal senest 14 dage inden den ordinære generalforsamling afgive driftsregnskab for regnskabsåret som går fra den 1/10 til den 30/9 med status pr. 30. september til regnskabskontrollanten.

§15. Revision.

 1. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 kritisk regnskabs-kontrollant og 1 regnskabskontrollantsuppleant jf. § 8.
 2. Regnskabskontrollanten skal hvert år inden den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.
 3. Regnskabskontrollanten har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§16. Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigedes afgivne stemmer er for forslaget. Forslagsstillere skal have været medlem af klubben i mindst et år forud generalforsamlingen.

§17. Klubbens opløsning.

 1. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed, kræves at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Desuden kræves for forslagets vedtagelse, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset antallet af stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
 2. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med hensyn til klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre. Dog er simpel stemmeflertal her tilstrækkeligt.
 3. I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold skænkes til Dansk Sportsdykker Forbund.

Vedtægter vedtaget på ordinær generalforsamling den 28. februar 2017